Share

Algemene Voorwaarden (Consument)

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • "Webwinkel" : Skinnovators, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34375760.
  • "Afnemer": de (potentiele) afnemer van zaken en/of diensten van SkinnovatorsArtikel 1. Algemeen


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Skinnovators, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Skinnovators uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro, inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Skinnovators is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Skinnovators zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

1. Skinnovators is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. Skinnovators behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Skinnovators het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

1. Alle door Skinnovators genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Skinnovators bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Skinnovators schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door Skinnovators opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. In geval Skinnovators de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Skinnovators op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Skinnovators te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Skinnovators zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Skinnovators de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Skinnovators daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Skinnovators geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Skinnovators kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Skinnovators naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

2. De vorderingen van Skinnovators op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Skinnovators ter kennis gekomen omstandigheden Skinnovators goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Skinnovators de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de hierboven genoemde gevallen is Skinnovators bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Skinnovators schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Skinnovators te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Skinnovators te melden. De klant dient het product - na overleg met Skinnovators - te sturen naar een door Skinnovators vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Skinnovators ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Skinnovators deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Skinnovators het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Skinnovators behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Skinnovators of de leverancier van het product) is beschadigd.

5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Skinnovators schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Skinnovators de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Skinnovators heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering

1. Skinnovators zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Skinnovators, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Artikel 9. Vergoeding


1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.

3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

2. Als de Afnemer een factuur van Skinnovators niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Skinnovators op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Skinnovators tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Skinnovators, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Skinnovators heeft voldaan.

3. Ingeval Skinnovators de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Skinnovators op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 13. Overmacht

1. Indien Skinnovators door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Skinnovators als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben 3. Skinnovators zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Skinnovators.

2. Indien een klacht gegrond is zal Skinnovators de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Skinnovators en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden (Professionals)

Klik hier

 

Schermafbeelding 2013-02-01 om 22.25.47.png

DHL Leveringen

Wij verzenden uw bestelling via DHL. Zodra uw bestelling verstuurd is ontvangt u een email met hierin een hyperlink om uw pakket online te traceren. DHL levert onze pakketten af van maandag t/m vrijdag. Bestelt u voor 15.00 uur, dan wordt uw pakket (in principe) de volgende werkdag bezorgd. Bestellingen betaald via (bank)overschrijving worden verstuurd na ontvangst van uw betaling op onze bankrekening.

Om teleurstellingen, vertragingen en onnodige kosten te voorkomen vragen wij u rekening te houden met het volgende:

Aflevering werkadres:  indien gewenst kan uw bestelling op uw werkadres afgeleverd worden. Geef dit dan als apart verzendadres aan bij het afronden van uw bestelling, zodat DHL niet onverhoopt voor een dichte deur staat! Het gebeurt helaas maar al te vaak dat mensen hun huisadres voor verzending opgeven, maar er overdag niemand thuis is.

Levering bij de buren: ook kan DHL het pakket aanbieden bij de buren. U ontvangt dan een kennisgeving waarin staat op welk huisnummer het pakket afgeleverd is. Wilt u niet dat de postbode het pakket aflevert bij uw buren? Geeft u dit dan uitdrukkelijk aan bij uw bestelling.

Zaterdaglevering: indien gewenst kunt u bij uw bestelling aangeven dat u uw pakket op zaterdag wenst te ontvangen. Hiervoor wordt €2,50 extra in rekening gebracht.

Tweede afleverpoging: indien u niet thuis bent biedt DHL de zending de eerstvolgende werkdag opnieuw aan. Mocht u ook deze levering missen, zal DHL u hiervan middels een schriftelijke kennisgeving op de hoogte stellen en kunt u het pakketje binnen 2 weken na de laatste afleverpoging bij het dichtsbijzijnde DHL depot afhalen.

Indien gewenst kunnen wij ook zorgen dat het pakket opnieuw in de routing van DHL wordt opgenomen (er zullen dan opnieuw 2 afleverpogingen worden gedaan). Wij zijn dan helaas wel genoodzaakt de extra kosten die DHL ons hiervoor in rekening brengt (€8,50) aan u door te berekenen.

 

In de media

In de media

publicaties

meer info

CMS & Webdesign by Footsteps